گروه انتشاراتی ققنوس | هنرهای نمایشی
 
Writer
Translator
First Edition
National Library theme
جایزه
Paper
Sort by

بوطیقای ژیژک

9,000 تومان

سه نفر بودیم

15,000 تومان

سینما و مرگ

25,000 تومان

لاکان ـ هیچکاک

22,000 تومان

مبانی بازیگری

38,000 تومان

ویتسک

12,000 تومان
Newsletter