گروه انتشاراتی ققنوس | هنرهای نمایشی
 
Writer
Translator
Book Size
First Edition
National Library theme
جایزه
Paper
Sort by

بوطیقای ژیژک

28,000 تومان

سه نفر بودیم

15,000 تومان

سینما و مرگ

25,000 تومان

لاکان ـ هیچکاک

58,000 تومان

مبانی بازیگری

55,000 تومان

ویتسک

12,000 تومان
Newsletter