انتشارات ققنوس | هفت داستان
 
7,000 تومان

هفت داستان

((...حرفت را هرگز قبول نداشتم که شاعر باید احساس زمان خود باشد واحساس نسل خودش . به نظر من شاعر باید احساس تمام زمان ها باشد وتمام نسل ها. بازی نسل ها را قبول ندارم... هر نسلی، جوانی ودیوانگی خودش رادارد.)) شادی ها وسرخوشی های جوانی دیر یازود به جدیتی عبث بدل می شوند و خودفریبی وحسرت آغاز می شود. آدم هایی ناتوان اززندگی کردن به باب دل خود، برای فراز از کابوس حال به گذشته می گریزند، به عشق های ازدست رفته ، دوستی های دفن شده وسرانجام مرگ درراه که دیری است خویشا وندش گشته اند.
Book specifications
Writer رضا قیصریه
Book Length 160
Book Size رقعی
Nr of Edition 3
First Edition 1393
ISBN 978-964-311-457-2
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

((...حرفت را هرگز قبول نداشتم که شاعر باید احساس زمان خود باشد واحساس نسل خودش . به نظر من شاعر باید احساس تمام زمان ها باشد وتمام نسل ها. بازی نسل ها را قبول ندارم... هر نسلی، جوانی ودیوانگی خودش رادارد.)) شادی ها وسرخوشی های جوانی دیر یازود به جدیتی عبث بدل می شوند و خودفریبی وحسرت آغاز می شود. آدم هایی ناتوان اززندگی کردن به باب دل خود، برای فراز از کابوس حال به گذشته می گریزند، به عشق های ازدست رفته ، دوستی های دفن شده وسرانجام مرگ درراه که دیری است خویشا وندش گشته اند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter