انتشارات ققنوس | سفر به مرکز زمین
 
32,000 تومان

سفر به مرکز زمین

Book specifications
Writer ژول ورن
Translator فرزانه مهری
Nr of Edition 1
First Edition 1397
Book Length 348
Book Size پالتویی
Book Cover Type سلفون
ISBN 978-600-391-044-7
Manufacturer آفرینگان , ققنوس
Details

در سفر به مرکز زمین پروفسوری آلمانی، که معتقد است در اعماق زمین مواد داغ و مذاب
و کشنده وجود ندارد و نیز برخی از دالان‌های آتشفشانی به مرکز زمین راه دارند،
همراه برادرزاده‌اش و مردی که راهنمای آن‌هاست از دهانه آتشفشانی خاموش به
مرکز کره زمین راه پیدا می‌کند. آن‌ها در این سفر پرماجرا و هیجان‌انگیز با حوادث گوناگونی روبه‌رو می‌شوند، از جمله جدالی مرگبار با خزندگان زیرزمینی و دایناسورها و مقابله با طوفان‌ها.

سفر به مرکز زمین یکی از چهار کتاب ژول ورن است که باعث شد نام او بر سر زبان‌ها بیفتد.

ژول ورن اولیننویسندهرمان‌هاییماجراجویانهبادستمایه‌هاییازعلمو تکنولوژی است. پنجهفتهپروازبابالن،اولیناثراو،باچنانموفقیتیروبه‌روشد کهژولورنراجهانیکرد.پسازآنسفربهمرکززمینرامنتشرکردو بعددورماهوکمیبعدتردوردنیادرهشتادروز.

گروهانتشاراتیققنوس،بنابهاهمیتآثارژولورن،تصمیمگرفتنسخه کاملیازمجموعهآثارایننویسندهراتهیه،ترجمهومنتشرکندتاهمهمخاطبان بهصورتیمنسجمبانخستینآثارعلمی‌ـ‌تخیلیجهانپیشگویی‌هایعلمی ایننویسندهبزرگدرقالبرمان‌هایجذابوپرکششاوآشناشوند.

 

صفحات اولیه کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter