گروه انتشاراتی ققنوس | درباره عرفان مسیحی
 
15,000 تومان

درباره عرفان مسیحی

مقالاتی در باب مراقبه، شهود، عمل و نظر و...
Book specifications
Translator محمد صبائی
Writer برنارد مک گین
Book Cover Type شومیز
Book Size رقعی
Nr of Edition 1
First Edition 1397
Book Length 216
ISBN 978-600-278-396-7
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

هدف از گردآوری و ترجمه مجموعه مقالات این کتاب، راهنمایی برای مطالعه عرفان مسیحی است. مقالات این کتاب به قلم نویسندگان صاحب‌نظر و همراه با کتاب‌شناسی غنی
نوشته شده، کتابی که پژوهشگران و هم خوانندگانِ علاقه‌مند به حوزه عرفان مسیحی
با مطالعه آن می‌توانند در مورد بعضی از مهم‌ترین اصولِ عرفانِ مسیحی و مسائل بحث‌برانگیزِ آن اطلاعاتی کلّی و معتبر حاصل کنند و سررشته‌ای برای مطالعه بیشتر به
دست آورند.

دربخشاولکتاب سعیشدهبعضیازمهم‌تریناصولعرفان مسیحیهمچون
اتحادعرفانیوشهود معرفیشود. مقالات این بخش به قلم افرادی نوشته شده‌‌اند که در آن حوزه صاحب‌نظر و صاحب اثر هستند. خواننده با مطالعه هر مقاله اطلاعاتی کلّی درباره موضوع مقاله به دست می‌آورد و از مهم‌ترین آرا، آثار، و جریانات مربوط به آن نیز آگاه می‌شود.

دربخشدوممقالاتیدربارهدومسئله بحث‌برانگیزعرفانمسیحیآمدهاست.

فصلاولبخشدومبهدیدگاهاصلاح‌گران پروتستاندربارهعرفانمی‌پردازدوفصل دومبهبررسیعرفاندرسنت‌های ابراهیمیوهندوبودایی.

مجموعه مقالات حاضر، چه در بخش اول و چه در بخش دوم، تعدادی از موضوعات را در بر می‌گیرد، زیرا خود صرفاً بر بنیانِ انتخاب از مقالاتِ دو کتاب شکل گرفته است.

 

مطالعه بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter