6,000 تومان

حکایت‌های فلسفی ، عشق ، نیرنگ و حسادت

در این اسطوره‌ها ، برای نخستین بار در تاریخ بشر ، رب النوع‌های یونانی چهره‌ای بشری یافتند و مانند انسان‌ها رفتار کردند . این اسطوره‌ها پدیده‌های جهان را شرح می‌دهند .
Book specifications
Writer میشل پیکمال
Translator مهدی ضرغامیان
Book Length 120
Book Size پالتویی
Nr of Edition 2
First Edition 1395
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

اسطوره‌ها تا وقتی موجودیت خود را حفظ می‌کنند که دهان به دهان و سینه به سینه نقل شوند . جای اسطوره در گرد و غبار کتابخانه نیست . بلکه باید به هزار شکل بگردد و عرضه شود ، نه این که صرفاً به یک شکل مشخص و تعریف‌شده بسته‌بندی و ارائه شود . هر نسل تازه‌ای به اقتضای خود آن را می‌فهمد ، زیرا اسطوره‌ها مانند صندوق گنج بی‌پایانی هستند که برای دست‌یافتن به آن باید کلید یا کلید‌هایی در اختیارمان داشته باشیم . نویسنده به همین خاطر در پایان این حکایت‌ها بخش جستار فلسفی ، ادبی یا تاریخی را اضافه کرده است که دستمایه‌ای باشد تا این حکایت‌ها فراتر از متنی سرگرم‌کننده و ساده باشند .
اسطوره‌های یونانی شامل حکایت‌هایی است که نحوه تصور ، تجسم و تخیل  جهان یونان باستان را که زیر سلطه حکومت رب النوع‌هایشان بودند ، نشان می‌دهد .
در این اسطوره‌ها ، برای نخستین بار در تاریخ بشر ، رب النوع‌های یونانی چهره‌ای بشری یافتند و مانند انسان‌ها رفتار کردند . این اسطوره‌ها پدیده‌های جهان را شرح می‌دهند .

Newsletter