گروه انتشاراتی ققنوس | هیچ کجا وهیچ وقت
 
1,000 تومان

هیچ کجا وهیچ وقت

پدر ومادر ایوو شکین فکر می کردند اوهنوز خواب است.اما ایووشکین بیدارشده بود وناخواسته حرف هایشان را می شنید.
Book specifications
Writer ایرینا تاکماکوا
Translator فرشته ساری
Book Length 144
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1383
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

پدر ومادر ایوو شکین فکر می کردند اوهنوز خواب است.اما ایووشکین بیدارشده بود وناخواسته حرف هایشان را می شنید. ایووشکین می فهمد که پدر و مادرش تصمیم گرفته اندبه شهر برگردند واین یعنی جدایی ایووشکین ازاسب زییبایش لوشا. ایووشکین ولوشا تصمیم می گیرند به جنگل پناه ببرند وهمین کارراهم می کنند.خارپشت جادویی بادیدنشان وردی می خواند ودری ازجهان جادویی چه برسر ایووشکین ولوشا می آید ، باخواندن کتاب معلوم می شود.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter