گروه انتشاراتی ققنوس | فشار خون‌ و درمان‌ طبیعی‌
 

فشار خون‌ و درمان‌ طبیعی‌

بیماری‌ ازدیاد فشار خون‌ یکی‌ از بیماری‌های‌ عصر حاضر قلمداد می‌شود، عصری‌ که‌ شرایط‌ محیطی‌ مناسبی‌ را برای‌ بروز فشارهای‌ روانی‌ و جسمی‌ به‌ وجود آورده‌ است‌. اگر به‌ وسیله‌ روش‌های‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ کتاب‌ بیماری‌ ازدیاد فشارخون‌ شناسایی‌ و درمان‌ شود، بدون‌ هیچ‌ مشکلی‌ و در همان‌ مراحل‌ اولیه‌، سریعاً رو به‌ بهبودی‌ خواهد رفت‌ و از عوارض‌ مصیبت‌باری‌ چون‌ خونریزی‌ مغزی‌ و تصلب‌ شرائین‌ جلوگیری‌ خواهد شد.
Book specifications
Translator حمید ایرانیها
Writer جی‌. راسل‌ اسندان‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 5
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1375
ISBN 964-311-070-2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

بیماری‌ ازدیاد فشار خون‌ یکی‌ از بیماری‌های‌ عصر حاضر قلمداد می‌شود، عصری‌ که‌ شرایط‌ محیطی‌ مناسبی‌ را برای‌ بروز فشارهای‌ روانی‌ و جسمی‌ به‌ وجود آورده‌ است‌. اگر به‌ وسیله‌ روش‌های‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ کتاب‌ بیماری‌ ازدیاد فشارخون‌ شناسایی‌ و درمان‌ شود، بدون‌ هیچ‌ مشکلی‌ و در همان‌ مراحل‌ اولیه‌، سریعاً رو به‌ بهبودی‌ خواهد رفت‌ و از عوارض‌ مصیبت‌باری‌ چون‌ خونریزی‌ مغزی‌ و تصلب‌ شرائین‌ جلوگیری‌ خواهد شد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter