گروه انتشاراتی ققنوس | شاهزاده جادو شده
 
3,200 تومان

شاهزاده جادو شده

این کتاب تصویر زندگی مردی درحال سفر است.مردی که سرراه خود باموانع فراوانی مواجه می شود
Book specifications
Writer لئونیدسالاویف
Translator حبیب الله فروغیان
Book Length 456
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1383
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

((شاهزاده جادو شده )) شاهکاری است که لئونید سالاویف ،یکی ازنویسندگان بزرگ روس ،آن رانگاشته است. این کتاب تصویر زندگی مردی درحال سفر است.مردی که سرراه خود باموانع فراوانی مواجه می شودوبه طورخستگی ناپذیر می کوشدتاآن هارا، یکی یکی،ازسرراه خود وحتی دیگران بردارد. این مرد کسی نیست جز ملانصرالدین که گویی جهان رابیش ازیک باز زیسته است، وتجربه فراوان اودرحل مسائل مختلف و،درعین حال.پیچیده میان مردم، اعمال وخود اورامتفاوت ازدیگران جلوه گر می سازد. این کتاب گرچه درمجموعه کتاب های نوجوانان منتشر شده، خواندن آن به همه گروه های سنی توصیه می شود. زیرا خود نویسنده نیز، همان گونه که درمقدمه اشاره کرده، چنین هدفی داشته است.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter