گروه انتشاراتی ققنوس | سوزن های گمشده
 
1,400 تومان

سوزن های گمشده

((اگر باران بند نیاید مجبورم شب را همین جا بمانم. می توانم؟)) می توانست؟ بایست چه می گفتم؟ همان طور که موهای سرش را می بوسیدم، زیرچشمی مواظب پنجره بودم. نه باران بند آمده بود ونه اورفته بود ومن دردلم دعا می کردم که ای کاش مثل ((صدسال تنهایی )) چهارسال ویازده ماه ودو روز باران باید. بهمن فرزانه ، مترجم نام آشنای ادبیات آمریکا ی لاتین وایتالیا، برای نخستین بار مجموعه ای ازداستان های کوتاه خود راد ر((سوزن های گمشده)) گرد آورده است.
Book specifications
Writer بهمن فرزانه
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1384
ISBN 964-311-533-x
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

((اگر باران بند نیاید مجبورم شب را همین جا بمانم. می توانم؟)) می توانست؟ بایست چه می گفتم؟ همان طور که موهای سرش را می بوسیدم، زیرچشمی مواظب پنجره بودم. نه باران بند آمده بود ونه اورفته بود ومن دردلم دعا می کردم که ای کاش مثل ((صدسال تنهایی )) چهارسال ویازده ماه ودو روز باران باید. بهمن فرزانه ، مترجم نام آشنای ادبیات آمریکا ی لاتین وایتالیا، برای نخستین بار مجموعه ای ازداستان های کوتاه خود راد ر((سوزن های گمشده)) گرد آورده است.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter