گروه انتشاراتی ققنوس | داستان دوست من
 
1,700 تومان

داستان دوست من

کنو لپ، قهرمان این داستان، رندی آزاده است و قلندری صحراگرد. درزندگی موفقیتی نصیبش نشده ودرپایان عمر دستش ازهر بضاعتی خالی است.
Book specifications
Writer هرمان هسه
Translator سروش حبیبی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1387
ISBN 964-311-460-0
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کنو لپ، قهرمان این داستان، رندی آزاده است و قلندری صحراگرد. درزندگی موفقیتی نصیبش نشده ودرپایان عمر دستش ازهر بضاعتی خالی است. (( گمراهی)) است که دردستگاه بی رنگ اما به قید قاعده درقرار آمده کارگران وزحمتکشان پرتلاش وحساب سوداگران جایی ندارد. اما درپشت نقاب شادی وبازگوشی این صحرا گرد خیالپرداز، که باروح ساده وکودکانه خود همه جا برای مردم زحمتکش وسربراه شهرها ودهات شادمانی وشادابی وبرای کودکان ودختران بازی وبذله ودلداگی ارمغان دارد، مرد دیگری نهفته است که تنها وبی خانمان است وبه ولگردی وبی آ رامی محکوم است.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter