گروه انتشاراتی ققنوس | جعبه ابزار نظریه
 
270,000 تومان
shoppingcart.addtocart.onlyfrompod.hint

جعبه ابزار نظریه

Book specifications
Writer جفری نیلون
Translator عباس لطفی زاده
Book Length 352
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1396
ISBN 978-600-278-328-8
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

یکی از ویژگیهای بارز این کتاب، توجه به پژوهشهای بینرشتهای و بهرهمندی از مفاهیم رشتههای مختلف علوم انسانی جهت غنای نظریه اجتماعی و فرهنگی است. متن حاضر پیشدرآمد سودمندی برای ورود علاقهمندانِ حوزههای گوناگون فرهنگی به مباحث نظری و نظریهپردازی اجتماعی، فرهنگی و هنری است.

کتاب جعبه ابزار نظریه با فرا رفتن از چارچوبهای خشکِ متون نظریه فرهنگی و اجتماعی، مخاطب را به تفکر انتقادی در بافت زندگی روزمره فرا میخواند. این کتاب بیش از آنکه تفسیر و توضیح خشک نظریهها باشد، تمرینی است برای تفکر انتقادی و انضمامی، و این امر با به پرسش کشیدنِ دیدگاههای گوناگون در متن پرحادثه زندگی روزمره جمع میشود.

مؤلفان تمام همت خود را صرف واکاوی مفاهیم بغرنجی میکنند که به صورت طبیعی در زندگی روزمره تجربه میشوند. واکاوی و ساختزدایی از این مفاهیم ضمن شناخت عمیق‌تر پیچیدگیهای فرهنگی، انسان را در مواجهه با نظامهای قدرت تواناتر میسازد. از این رو، این متن سرشار است از ارجاعاتِ انضمامی به حیات فرهنگی و اجتماعی جامعه معاصر. 

 

مطالعه بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Newsletter