گروه انتشاراتی ققنوس | جادو گرحواس پرت
 
600 تومان

جادو گرحواس پرت

دوبرادر هفت دوازدهساله درخانه تنها می مانند تاپدر مادرشان بروند وبرای عید خرید کنند. برادر بزرگ تر قول می دهد ...
Book specifications
Writer یوگنی شوارتس
Translator فرشته ساری
Book Length 71
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1383
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

-دوبرادر هفت دوازدهساله درخانه تنها می مانند تاپدر مادرشان بروند وبرای عید خرید کنند. برادر بزرگ تر قول می دهد مراقب برادر کوچک تر باشد، اما به قولش عمل نمی کند وبرادر کوچک ترگم می شود. درکجا؟درسرزمینی عجیب وغریب که یک آدم بی رحم برآن حکومت می کند. پیداکردن برادر کوچک تر، وظیفه برادر بزرگتر است، پس راه می افتد وچه اتفاق ها که نم افتد. وتازه این یکی ازداستان های این کتاب است

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter