گروه انتشاراتی ققنوس | باز اندیشی درمباحثی ازنشروویرایش
 
2,100 تومان

باز اندیشی درمباحثی ازنشروویرایش

«بازاندیشی‌ در مباحثی‌ از نشر و ویرایش‌»، سومین‌ کتاب‌ انتشارات‌ ققنوس‌ در زمینه‌ نشر و ویرایش‌، و دهمین‌ کتاب‌ نویسنده‌ در این‌ مباحث‌ است‌. این‌ کتاب‌ پانزده‌ نوشته‌ را در بر می‌گیرد که‌ هشت‌ نوشته‌ در عرصه‌ نشر و هفت‌ نوشته‌ در قلمرو ویرایش‌ است‌. بسیاری‌ از مباحث‌ این‌ کتاب‌ برای‌ نخستین‌ بار در زبان‌ فارسی‌ مطرح‌ می‌شود و از این‌ رو می‌تواند زمینه‌ای‌ برای‌ بحث‌ و بررسی‌های‌ بیش‌تر بگشاید.
Book specifications
Writer عبدالحسین آذرنگ
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1384
ISBN 964-311-577-1
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
«بازاندیشی‌ در مباحثی‌ از نشر و ویرایش‌»، سومین‌ کتاب‌ انتشارات‌ ققنوس‌ در زمینه‌ نشر و ویرایش‌، و دهمین‌ کتاب‌ نویسنده‌ در این‌ مباحث‌ است‌. این‌ کتاب‌ پانزده‌ نوشته‌ را در بر می‌گیرد که‌ هشت‌ نوشته‌ در عرصه‌ نشر و هفت‌ نوشته‌ در قلمرو ویرایش‌ است‌. بسیاری‌ از مباحث‌ این‌ کتاب‌ برای‌ نخستین‌ بار در زبان‌ فارسی‌ مطرح‌ می‌شود و از این‌ رو می‌تواند زمینه‌ای‌ برای‌ بحث‌ و بررسی‌های‌ بیش‌تر بگشاید. نوشته‌هایی‌ در این‌ کتاب‌ ارزش‌ پژوهشی‌ و نوشته‌هایی‌ کاربرد آموزشی‌ و خودآموزی‌ دارد. ناشران‌، برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ نشر و ویرایش‌، ویراستاران‌، و حتی‌ بسیاری‌ از عناصر تولیدی‌ کتاب‌، روزنامه‌نگاران‌، رسانه‌گران‌ و دانشجویانی‌ که‌ دوره‌های‌ نشر و ویرایش‌ را می‌گذرانند، مخاطبان‌ بالفعل‌ این‌ کتاب‌ هستند. «بازاندیشی‌ ...» با نثری‌ ساده‌ و روان‌ نوشته‌ شده‌ و بخش‌هایی‌ از آن‌ حتماً چالشگرانه‌، و از این‌ رو مطمئناً اندیشه‌برانگیز است‌.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter