انتشارات ققنوس | ملت عشق یا دولت هوس
 

ملت عشق یا دولت هوس

منبع: فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر 

سال دوم، شماره ۶ ، تابستان ۱۳۹۸

..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه