• ۱۳۹۴/۹/۸

غول مدفون
معرفت شناسي
خاورميانه باستان "گهواره تمدن"
دزد
آنچه با خود حمل مي كردند
هانا آرنت
چهره برافروخته
آينده ذهن
گادامر و زيبايي شناسي او
فرهنگ فشرده لغات چيني به انگليسي براي عاشقان
غلبه بر افسردگي
قلعه سفید
مشت‌ مالچی‌ عارف‌
ذن
ژاپن امروز
كهنه هاي هميشه نو
ساراي همه
شرايط عشق
بازاریابی انگیزشی
جنگ سرد
امپراتوری ایران
ملت عشق
سمفونی مردگان
تفسیرکشاف (4 جلد)
دزد
آدمکش‌ کور
گلستان‌ سعدی
معرفت شناسي
خاورميانه باستان "گهواره تمدن"
هستی و زمان
سنج‌ و صنوبر
هیس‌:
آبی تر ازگناه
زندگی‌ نو
سیری‌ در جهان‌ كافكا