گروه انتشاراتی ققنوس | نوشته‌های سیاسی وبر ـ یاداشتی بر ماکس وبر و نظریة سیاست مدرن
 

نوشته‌های سیاسی وبر ـ یاداشتی بر ماکس وبر و نظریة سیاست مدرن

روزنامه اعتماد ـ 13 آذر 1396

مشاهده نقد

  

نوشته‌هاي سياسي وبر
نوشته‌هاي ماكس وبر درباره وضع سياسي آلمان در دوره ويلهلم و انقلاب‌هاي ١٩٠٥ و ١٩١٧ روسيه، به اندازه نوشته‌هاي وي درباره جامعه‌شناسي تاريخي و نظري شناخته شده نيستند، اما براي ارزيابي فراگير انديشه او اهميت بنيادي دارند. ديويد بيتهام در اين كتاب جامع‌ترين گزارش موجود را از نظريه سياسي وبر به دست مي‌دهد. «ماكس وبر و نظريه سياست مدرن» به بررسي دلمشغولي محوري وبر نسبت به دورنماي پارلمان‌خواهي ليبرال در جوامع اقتدارطلب در عصر سياست توده‌اي و سازمان ديوان‌سالار مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه چگونه اين دلمشغولي او را به جانب بازنگري در نظريه دموكراتيكي كشاند كه هنوز هم داراي نفوذ است. نويسنده در اين كتاب استدلال مي‌كند كه تحليل‌هاي وبر از بنيان طبقاتي سياست معاصر، مستلزم تعديل برخي تفسيرهاي مرسوم از جامعه‌شناسي سرمايه‌دارانه مدرن است. ويژگي خاص كتاب حاضر تسلط كامل نويسنده بر آثار گسترده آلماني درباره انديشه سياسي وبر است. اين كتاب در واقع راهنمايي است بسيار معتبر درباره فلسفه سياسي مناقشه‌آميز ماكس وبر. بازنگري پارلمان خواهي ليبرال، نوشته‌هاي سياسي وبر، آزادي و انقلاب روسيه، پارلمان و دموكراسي، جنگ و انقلاب، انقلاب و بلشويسم، سياست در جامعه سرمايه داري و... از مهم‌ترين بخش‌هاي اين كتاب هستند.

 

Leave your comment
Newsletter